מדיניות האיכות – חברת פלגי מים בע"מ
חברת פלגי מים רואה בהשגת רמת איכות גבוהה למוצריה ושירותיה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברה רואה בזה תנאי הכרחי.

פרוט עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:
• מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקה מוצרים ושירותים ברמה איכותית גבוהה.
• פיתוח מדדי איכות במתן שירות, הטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.
• הגדרה ובקרה של תהליכי שירות ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.
• אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה.
• מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות של מנהלים.
• בקרה על ספקים וקבלני משנה.
• חשיבה מכוונת סיכונים והזדמנויות.
• קבלת החלטות מבוססת על ניתוח סיכונים והזדמנויות.
• עמידה בחוקים, צווים ותקנות.
• כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.
• אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO:9001:2015
• שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות.

חברת פלגי מים תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.
ההנהלה תביא לידיעת כל העובדים תוכן הנהלים על ידי קיום הדרכות

חתימה וחותמת: מנכ"ל החברה