מט"ש תענך

מט

בימים אלו מתבצעות עבודות ציוד אלקטרומכאני וחשמל במט"ש תענך.

המט"ש תוכנן ע"י פלגי מים בשיטת בוצה משופעלת כולל הרחקת חנקן וזרחן.

מט"ש תענך מיועד לטיפול בשפכי הישובים באזור תענך: יישובי גוש חבר, יישובי גוש אומן, יישובי גוש יעל וכן הישובים סנדלה, מוקיבלה וגן – נר ואזור התעשייה המתוכנן חבר.

המט"ש תוכנן בשיטת בוצה משופעלת לספיקה של 4,000 מק"י. בנוסף יבוצע במט"ש טיפול שלישוני בקולחים אשר ישמשו להשקיה בשטחים החקלאיים באזור.